Поехали! / Let's Go On!

Image Copyright © Aleksandr Klyuyanov (SASHA)
 

felix