Поле. Рожь / Field. Rye

Image Copyright © Aleksandr Klyuyanov (SASHA)
 

felix