Вагон 13 / Car 13

Image Copyright © Aleksandr Klyuyanov (SASHA)
 

felix