Джонки / Junks. Batik

Image Copyright © Aleksandr Klyuyanov (SASHA)
 

felix