Нечто порхающее / Something Flittering

Image Copyright © Aleksandr Klyuyanov (SASHA)
 

felix