Победа / Victory

Image Copyright © Aleksandr Klyuyanov (SASHA)
 

felix