Арбуз / Watermelon

Image Copyright © Aleksandr Klyuyanov (SASHA)
 

felix