На Хортице / On the Island of Khortytsya

Image Copyright © Aleksandr Klyuyanov (SASHA)
 

felix